Họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội.

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 05 tổ chức Hội cấp tỉnh, 07 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 03 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 08 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với gần 1,4 triệu hội viên.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 – 2023 được xác định là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023

Mục tiêu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hệ thống chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 10 chỉ tiêu, cụ thể:

(1). 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

(2). 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên.

(3). 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

(4). 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

(5). Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

(6). 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

(7). Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định.

(8). Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện.

(9). Hội Sinh viên các cấp vận động 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

(10). Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Trên cơ sở kế thừa kết quả của những năm qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018 – 2013 nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc “xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới” như mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hai chương trình mới sẽ được phát động gồm Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt) được triển khai với 5 nhóm giải pháp gắn với các nội dung chính của phong trào và 1 nhóm giải pháp gắn với phương thức thực hiện.

Theo đó, “công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”” được xác định là nhóm giải pháp trước nhất để đưa phong trào đến gần hơn với sinh viên, đưa “Sinh viên 5 tốt” đến gần hơn với nhà tuyển dụng, đến với xã hội.

Nhóm giải pháp “Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức” chỉ ra các giải pháp mà các cấp bộ Hội sẽ tập trung cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với tổ quốc, gồm: Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tinh thần tận hiến vì sự phát triển của đất nước cho sinh viên; đổi mới phương thức giáo dục, nắm bắt, định hướng dư luận sinh viên theo hướng tăng sức đề kháng cho sinh viên trước các thông tin độc, xấu và ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, khai thác tối đa internet, mạng xã hội.

Nhóm giải pháp “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học” tập trung vào các nội dung: định hướng ý thức, trách nhiệm, phương pháp và khích lệ, cổ vũ tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động cụ thể giúp sinh viên trổ tài, trải nghiệm, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu.

Nhóm giải pháp “Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tiếp tục nhấn mạnh triển khai các mô hình, chương trình, chiến dịch sinh viên tình nguyện đã thực hiện trong nhiều năm qua, bên cạnh đó phát triển hoạt động tình nguyện quốc tế, tình nguyện gắn với chuyên môn giải quyết các vấn đề mới đặt ra với xã hội, chú trọng việc trang bị kỹ năng hoạt động tình nguyện cho sinh viên; điểm nhấn là vận động nguồn lực từ sinh viên Việt Nam và xã hội xây dựng 01 công trình tại quần đảo Trường Sa.

Nhóm giải pháp “Sinh viên rèn luyện thể chất” tập trung đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, giải thể thao bán chuyên, mở rộng quy mô các giải thể thao hiện có.

Nhóm giải pháp “Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế” chú trọng vào việc nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực sử dụng tiếng Anh, tin học, kết nối giữa Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước và trong nước.

Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên sẽ được triển khai với các nhiệm vụ, mục tiêu: Phát triển các quỹ học bổng, giải thưởng hỗ trợ sinh viên; Tham gia vào quá trình hoạch định, triển khai các chính sách đối với sinh viên; Trang bị kỹ năng cho sinh viên; Hỗ trợ sinh viên trong nghề nghiệp, việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; Phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong sinh viên; Tư vấn, nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề tâm lý, sức khỏe.

Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh hướng vào các nội dung: Công tác tổ chức cơ sở Hội, Công tác hội viên, Công tác cán bộ Hội, Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, Công tác chỉ đạo. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển thêm ít nhất 2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và 5 Hội Sinh viên trực thuộc các tỉnh, thành phố.