Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – cẩm nang quý về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập BCĐ T.Ư về PCTN, TC. Ngay khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã tạo được tiếng vang và sự hưởng ứng rất lớn trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân cả nước. Trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đã xác định tầm quan trọng và khẩn trương chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư.

Hội viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh trao đổi về những giá trị quý báu trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giá trị đặc biệt về lý luận và thực tiễn phòng, chống tham nhũng

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” ra mắt bạn đọc với 2 phiên bản: bản in và bản sách điện tử. Bản in gồm 620 trang và 111 bức ảnh minh họa. Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN, TC ở Việt Nam”; phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tập hợp, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ CB, ĐV; phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 97 ý kiến trong hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTN, TC ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tác phẩm được đánh giá có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV và công tác đấu tranh PCTN, TC. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Toàn bộ giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Cuốn sách được xem là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh PCTN, TC. Tác phẩm đã khẳng định đấu tranh PCTN, TC là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; mục tiêu “nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”…

Ngoài ra, tác phẩm đã chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực…

Cùng với đó, để công cuộc đấu tranh PCTN, TC đạt hiệu quả cao nhất, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, phải tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, coi đây là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng.

Tác phẩm cũng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh PCTN, TC ở nước ta; giúp CB, ĐV và Nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh PCTN, TC, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH.

Lan tỏa giá trị và ý nghóa đặc biệt của cuốn sách

Ngay sau khi cuốn sách được phát hành, ngày 10/4/2023, Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 164 triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục tiêu lớn nhất của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này là nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, CB, ĐV và Nhân dân trong công tác PCTN, TC; đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác PCTN, TC ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trao đổi về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng đặc biệt này, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành T.Ư. Chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Đồng thời, triển khai đưa nội dung tác phẩm vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở các trường chính trị, trung tâm chính trị cấp huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sâu rộng công tác PCTN, TC, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta được trình bày trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi nhận những đánh giá của các học giả, CB, ĐV, Nhân dân xung quanh tác phẩm; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. Tăng cường tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn của công tác PCTN, TC ở nước ta cũng như những đóng góp của Tổng Bí thư về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác PCTN, TC, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Dương Liễu

Nguồn Báo Hòa Bình Điện Tử: https://www.baohoabinh.com.vn/41/177784/Cuon-sach-cua-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-cam-nang-quy-ve-cong-tac-phong,-chong-tham-nhung,-tieu-cuc.htm