Chủ tịch UBND quận 10 tiếp dân ít hơn so với quy định của Luật tiếp công dân

Thanh tra TP HCM đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chủ tịch UBND quận 10 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. 

Thanh tra TP Hồ Chí Minh mới đây vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) về  trách nhiệm Thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc chấp hành pháp luật, quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 10, thời kỳ năm 2019 đến năm 2021.

Trong đó, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 10 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, về thực hiện pháp luật tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tối cáo, đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn KLTT nêu rõ: Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị của UBND quận có một số nội dung không còn phù hợp với Luật tố cáo năm 2018 và các nghị định hướng dẫn nhưng chưa được điều chỉnh bổ sung, thay thế. Chủ tịch UBND quận phân công Chánh văn phòng làm Trưởng Ban tiếp công dân là chưa phù hợp theo Luật Tiếp công dân năm 2013 (Phó Chánh văn phòng làm Trưởng Ban tiếp công dân).

Số ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận ít hơn so với quy định của Luật tiếp công dân, thực tế còn nhiều trường hợp chưa ban hành thông báo trả lời công dân hoặc chỉ đạo xem xét, giải quyết sau khi lãnh đạo quận tiếp công dân theo Luật tiếp công dân.

Ban tiếp công dân quận tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị còn trễ hạn so với quy định và một số trường hợp không có văn bản trả lời đơn cho công dân theo quy định. Các cơ quan chuyên môn và một số Uỷ ban nhân dân phường giao cán bộ giải quyết chỉ bằng bút phê, không có văn bản đề xuất thụ lý đơn thuộc thẩm quyền theo quy định; thời gian tham mưu, giải quyết đơn kéo dài so với thời gian ghi trong văn bản giao việc.

Trụ sở UBND quận 10 (TP HCM). Ảnh Internet.

Trụ sở UBND quận 10 (TP HCM). Ảnh Internet.

Thanh tra TP HCM cũng chỉ rõ đối với công tác giải quyết khiếu nại. Chủ tịch UBND quận ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại trễ hạn so với thời hạn quy định tại điều 28, Luật Khiếu nại, ban hành 1 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng thẩm quyền quy định tại điều 18, Luật Khiếu nại.

Đối với công tác giải quyết tố cáo, thanh tra quận tham mưa xử lý đơn, giải quyết tố cáo thiếu tài liệu ghi nhận việc kiểm tra, xác minh thông tin người tố cáo; thiếu kết luận nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần và nhận xét về mức độ vi phạm của người bị tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chưa hướng dẫn Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương thu hồi số tiền nộp ngân sách Nhà nước Kết luận nội dung tố cáo và ý kiến của Thanh tra quận.

 

Về việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phường 4,7,8,14 và Phòng Quản lý đô thị quận 10, KLTT chỉ ra không có văn bản đề xuất thụ lý đơn phản ánh, kiến nghị theo quy định; không có văn bản trả lời đơn phản ánh, kiến nghị cho công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân (UBND phường 7, 8,14); giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị còn chậm so với văn bản chỉ đạo của UBND quận( Phòng Quản lý Đô thị, UBND phường 7).

UBND phường 8 thực hiện hoà giải đối với đơn vị phản ánh, kiến nghị không đúng thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh được quy định tại Luật Hoà giải cơ sở năm 2013.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh thanh tra thành phố đã kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu kết luận, giao Chủ tịch UBND quận 10 thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy định pháp luật…

Rà soát quy trình tiếp công dân va xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định của Luật Tố cáo 2018.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các phường thực hiện tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng quy định pháp luật, thời gian.

Chấn chỉnh, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khác phục về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… Chủ tịch UBND quận các thời kỳ chịu trách nhiệm chung với vài trò người đứng đầu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.