Hội “thau” giếng đền Cùng

Dù ai đi lễ chín phương

Không bằng linh hiển thắp hương đền Cùng.

Lê Kim
Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-bac-ninh-xua-va-nay/-/details/20182/hoi-thau-gieng-en-cung