Hải Phòng: Chấn chỉnh việc sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hiện tượng thủ trưởng, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực.

Theo phản ánh, thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hải Phòng vẫn còn hiện tượng một số thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự tụ tập uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực, đặc biệt có trường hợp uống rượu, bia đến 3 – 4 giờ chiều của ngày làm việc.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định nêu trên.

Cụ thể, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, nếu để đơn vị có người vi phạm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phân công các Phó Chủ tịch chỉ đạo các Sở, ngành thuộc lĩnh vực theo dõi nghiêm túc thực hiện quy định trên; thường xuyên kiểm tra, hoặc đột xuất kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giao Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP các trường hợp vi phạm, làm cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động; bình xét thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ.

Trước đó, đối với việc uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, ngày trực, UBND TP Hải Phòng đã có Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/10/2018 về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.