Đưa giao tiếp ứng xử trên mạng xã hội vào Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ, Đây là bản dự thảo được chỉnh lý lần thứ tư.