Đây là số nhóm ngành hiếm hoi có thu nhập chỉ tăng chứ không giảm trong thời gian qua

Trong quý II, thu nhập của người lao động trong hầu hết các ngành đều giảm nhẹ so với quý I/2018, trong đó, giảm nhiều nhất là khai khoáng.

Mức thu nhập là 5,62 triệu đồng/người/tháng

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương giảm nhẹ so với quý I. Tuy nhiên, mức lương vẫn đang tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Thống kê cho thấy, trong quý II, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,62 triệu đồng. Theo đó, thu nhập người lao động trong quý II giảm 166 nghìn đồng (giảm 2,9%) so với quý 1/2018 và tăng 223 nghìn đồng (tăng 4,13%) so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập của người lao động trong hầu hết các ngành đều giảm so với quý 1/2018 trừ hai nhóm ngành là xây dựng và nghệ thuật vui chơi giải trí tăng nhẹ lần lượt là 1,55% và 1,39%.

Ngành khai khoáng là nhóm giảm nhiều nhất với mức giảm14,9%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 6,26%, tuy nhiên vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lao động làm công hưởng lương có trình độ đại học có thu nhập cao nhất, đạt khoảng 7,87 triệu đồng. Tiếp theo là nhóm có trình độ sơ cấp với mức 6,51 triệu đồng.

Thu nhập của tất cả các nhóm chuyên môn kỹ thuật đều giảm so với quý 1/2018, trong đó giảm sâu nhất là nhóm có trình độ sơ cấp khi giảm 6,36% và nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 5,7%.

Gần 127.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Theo ghi nhân, số lượng và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ so với quý I và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thất nghiệp ở nhóm thanh niên tăng nhẹ.

Cụ thể, trong quý II,  cả nước có 1.061,5 nghìn người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 5,6 nghìn người so với quý I/2017 và 20,1 nghìn người so với quý II/2017.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm nhẹ còn 2,19%. Số người thất nghiệp dài hạn, tức từ 12 tháng trở lên, chiếm 34,93% tổng số người thất nghiệp.

Quý II có 511,2 nghìn thanh niên thất nghiệp, tăng nhẹ 0,4 nghìn người so với quý I, chiếm 48,16% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong quý II ước là 7,1%, tăng nhẹ 0,03 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,57 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” giảm xuống còn 126,9 nghìn người, giảm 15,4 nghìn người so với quý I/2018. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 2,47%.

Nhóm trình độ “cao đẳng” có 70,8 nghìn người thất nghiệp, giảm 18 nghìn người so với quý I,  tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm còn 3,82% nhưng vẫn ở mức cao nhất.

Nhóm trình độ “sơ cấp nghề” tăng nhẹ 3,5 nghìn người so với quý 1/2018 với số lượng là 23,6 nghìn người và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 1,31%.