G
Tại phiên họp sáng nay, 23/11, Ủy ban thường vụ QH (UBTV QH) thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng

Trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 tại phiên họp, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh thông tin vô tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển kinh tế số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, đối với tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, Internet vạn vật (IoT), hạ tầng viễn thông nói chung và thông tin vô tuyến điện nói riêng chuyển từ vai trò cung cấp dịch vụ sang vai trò làm hạ tầng số cho nền kinh tế số.

Trong bối cảnh đó, cùng với các chủ trương, đường lối của Đảng, thực tiễn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện và yêu cầu hội nhập quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết nhằm kịp thời thể chế hóa cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Tần số vô tuyến điện với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020…

Chính phủ đề nghị UBTV QH xem xét, bổ sung dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

ctqh-1090.jpg

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chính phủ phủ đề nghị UBTV QH xem xét, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là vấn đề rất quan trọng và cấp bách, do đó cần sớm hoàn thiện để trình QH.

Chủ tịch QH nhấn mạnh một số quan điểm khi xây dựng luật như lấy người bệnh là trung tâm trong cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để huy động sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế…

Về dự án Luật Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch QH nhấn mạnh, đây là tài nguyên quý giá, nhiều người quan tâm.

Do đó, hồ sơ dự án luật cần phải hoàn thiện tiếp báo cáo đánh giá tác động, cố gắng có cả định tính và định lượng; đánh giá toàn diện hơn về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, các thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh; tránh tình trạng xin – cho, không minh bạch trong vấn đề cấp phép về sau; rà soát các sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế; làm rõ hơn tính tương thích với các luật khác như Luật Quy hoạch, Đầu tư, Viễn thông, Đấu giá tài sản…

Chưa bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tại phiên họp, sau khi thảo luận, UBTV QH thống nhất với việc phải trình QH các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp tháng 5/2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2022.

Đây cũng là yêu cầu của Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV đã được Bộ Chính trị có Kết luận số 19 và cũng đã được nêu trong Nghị quyết chất vấn của kỳ họp thứ 2, QH khóa XV.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, UBTV QH thống nhất cao với phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 chính sách, thống nhất.

Tuy hồ sơ còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn chỉnh nhưng UBTV QH thấy đủ điều kiện đưa vào chương trình.

Do đó, UBTV QH thông qua Nghị quyết bổ sung dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; giao Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2022, thông qua vào kỳ họp tháng 10/2022.

Với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), UBTV QH thống nhất với đề xuất của cơ quan thẩm tra là chưa quyết định bổ sung ngay dự án Luật này vào Chương trình năm 2022.

UBTV QH đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); bổ sung báo cáo đánh giá tác động đến thời điểm hiện nay, báo cáo tổng kết, tổng kết các chính sách, nội dung liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, UBTV QH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật, quyết định việc trình QH tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) đồng thời với việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

 

Theo Minh Khôi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-sung-mot-du-an-luat-vao-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-nam-2022-d171312.html