Yêu cầu công khai cán bộ, cơ quan gây phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm và công bố công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ…

Ngày 8/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2458/UBND-SNV về tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

Công văn nêu rõ, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; rà soát các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã được Thành ủy, UBND thành phố đặt ra phải hoàn thành trong 5 tháng cuối năm 2023.

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội và văn bản của UBND Thành phố, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định hành chính theo yêu cầu tại Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 14-12-2021 của UBND thành phố. Tập trung rà soát, cắt giảm, đề xuất phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; bảo đảm cắt giảm, đề xuất phương án đơn giản hóa đến năm 2025, ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ…;

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để tiếp tục đơn giản hóa các quy trình, giấy tờ công dân theo thẩm quyền và trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, phê duyệt, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã cần thực hiện hiệu quả cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, bảo đảm tăng tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng; thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm kinh phí, có lộ trình phù hợp nâng cao mức khoán chi và tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền về các nội dung của cải cách hành chính, ý nghĩa, kết quả các chỉ số tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác cải cách hành chính. Có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thành phố cũng chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm và công bố công khai cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà; kịp thời xử lý, ngăn chặn tình trạng công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.