Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm công tác can thiệp làm giảm tảo hôn, giảm số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con

Trong năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 197 người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với người khác như vợ chồng; có 615 phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) dưới 18 tuổi sinh con lần đầu. 

Ký cam kết phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại xã Lùng Cải (Bắc Hà).

Vì vậy, để đạt mục tiêu năm 2023 về giảm tình trạng tảo hôn và phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con lần đầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tiếp tục duy trì, xây dựng các mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và giảm số phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 7/4/2022 của UBND tỉnh; tăng cường đổi mới các hoạt động tại mô hình để thu hút người dân tham gia, nhất là phụ nữ, thanh thiếu niên và cha mẹ có con đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cập nhật chính xác số liệu tảo hôn và phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con.

Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế phối hợp với các địa phương phân tích rõ số liệu phụ nữ DTTS sinh con dưới 18 tuổi lần đầu và các lần tiếp theo để đánh giá chính xác số liệu tảo hôn.

Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các phòng, ban các huyện, thị xã, thành phố rà soát số liệu trẻ em chưa được đăng ký khai sinh và làm thủ tục khai sinh cho trẻ.

Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh để có các biện pháp tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn; nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về thực hiện hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao chất lượng dân số.

Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, giảm số lượng phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, phối hợp của cơ quan, đơn vị với các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, xử lý vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con tại các địa phương.

Cán bộ y tế cơ sở tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho người dân xã Sơn Thủy (Văn Bàn).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác của địa phương về phòng, chống tảo hôn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con đảm bảo đạt được mục tiêu của tỉnh đã đề ra trong năm 2023 tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 9/2/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023 và tiến tới đạt mục tiêu nêu tại Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh không còn tảo hôn.

Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình thanh, thiếu niên để tuyên truyền thực hiện phòng, chống tảo hôn; kịp thời phát hiện các trường hợp có ý định tảo hôn để tuyên truyền, vận động, can thiệp không để xảy ra tảo hôn; tăng cường đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em… vào hương ước, quy ước thôn bản, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa.

Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, người đứng đầu các tổ chức không thực hiện nghiêm túc công tác can thiệp làm giảm tảo hôn, giảm số phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con; báo cáo không đầy đủ, không trung thực tình hình tảo hôn, phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con diễn ra trên địa bàn.

Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phân tích kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương ở từng nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Thanh Nam

Nguồn Báo Lào Cai điện tử: https://baolaocai.vn/bai-viet/365502-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-khong-thuc-hien-nghiem-cong-tac-can-thiep-lam-giam-tao-hon-giam-so-phu-nu-duoi-18-tuoi-sinh-con