Tìm kiếm giải pháp cho vấn đề an ninh mạng

Vấn đề an ninh mạng đang đòi hỏi phải tiếp tục được nhận diện, luận giải, phân tích, tìm kiếm những phương châm, giải pháp.

Ngày 15/6, Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia” diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Cơ yếu Chính phủ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chủ trì Hội thảo là GS,TS Tạ Ngọc Tấn – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Nguyễn Hữu Hùng – Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

z4433703756730_31d2b3e1c2f0a64296306995d42458a0

Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “An ninh mạng và Mật mã trong nền an ninh quốc gia” diễn ra tại Hà Nội.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia”, mã số KX.04.32/21-25 (thuộc Chương trình Nghiên cứu Khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025 do Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì). Hội thảo có vai trò quan trọng trong việc xác định và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh mạng và mật mã, quản trị an ninh phi truyền thống, trọng tâm là quản trị an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia.

Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2022, Bộ Công an ghi nhận, phân tích gần 8 triệu cảnh báo, dấu hiệu hoạt động tấn công mạng. Hoạt động gián điệp mạng, phá hoại của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về chủ quyền, an ninh, chính trị, đối ngoại, kinh tế, xã hội.

z4433703347645_84b292de88bb749c4cb76f2e6acc8293
PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hoạt động tấn công mạng vào hệ thống thông tin trọng yếu của an ninh quốc gia nhằm phá hoại cơ sở dữ liệu, gây gián đoạn hoặc chiếm quyền điều khiển diễn ra thường xuyên hơn. Vấn đề an ninh mạng đang đòi hỏi phải tiếp tục được nhận diện, luận giải, phân tích những điểm mới về mặt lý luận và thực tiễn, tìm kiếm những phương châm, giải pháp từ góc độ mật mã, góc độ quản trị để phòng ngừa, ứng phó, giải quyết có hiệu quả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như cơ sở chính trị, pháp lý để bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đánh giá thực trạng của vấn đề.

Từ đó, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và cơ yếu cũng như tập trung nguồn lực cho quản trị an ninh mạng. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách về văn hóa, sức mạnh mềm trong an ninh mạng, mật mã, chính sách quốc phòng an ninh.