Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang những giá trị quan trọng về lý luận và thực tiễn. Để lan tỏa giá trị của tác phẩm đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có những việc làm cụ thể, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng.

Tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan tổ chức. Ảnh: Mạnh Dũng

Từ cuối tháng 3/2023, để lan tỏa sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mục đích đặt ra là: Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế về công tác hệ trọng này.

Bên cạnh đó là tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội – “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (đối tượng 4) cũng được cập nhật kiến thức, trong đó có chuyên đề giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Năng lượng, Sở Công thương chia sẻ: “Tham gia lớp đối tượng 4, được nghe quán triệt nội dung của tác phẩm, tôi càng hiểu thêm những tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những quan điểm, chủ trương hệ thống về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt qua đó cho thấy để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả và xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, bản lĩnh; phải phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để đảm bảo thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch; cung cấp tài liệu cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về tác phẩm; định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền.

Cùng với tổ chức hội nghị quán triệt về nội dung tác phẩm là chú trọng tuyên truyền các vấn đề trọng tâm của tác phẩm trên Trang thông tin điện tử và Trang fanpage của Đảng bộ Khối; tích hợp đưa vào bài giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nước, trong tỉnh; nhận diện, chỉ rõ luận điệu, âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả.

Qua khảo sát cho thấy, nhiều đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Các đồng chí cán bộ được phân công phụ trách, theo dõi cơ sở cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, nắm tình hình việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở được phân công phụ trách, theo dõi.

Là đơn vị cấp huyện sớm triển khai hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Nho Quan cũng đã cung cấp tài liệu để cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp cận, nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Cùng với đó là chỉ đạo đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; trong các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các hình thức tổ chức sinh hoạt sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan cũng chỉ đạo việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng phải được tổ chức thường xuyên, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn của đất nước như: dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2023); gắn với các sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị…

Sau khi tham gia hội nghị giới thiệu nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nho Quan Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Tác phẩm thực sự là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Những định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới có ý nghĩa rất lớn với những cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Chính bản thân những cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần cùng với Đảng tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, bởi đây là cái gốc của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Có thể khẳng định, sự ra đời của tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Tin tưởng rằng với việc tích cực triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung của tác phẩm sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh ta không chỉ nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm mà còn hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Xuân Trường

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tich-cuc-lan-toa-gia-tri-tac-pham-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu/d20230519093944169.htm