Tập trung tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố tuyên truyền các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản của quy hoạch như: Quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các định hướng phát triển, giải pháp thực hiện của Quy hoạch tổng thể quốc gia. Đi sâu tuyên truyền 5 quan điểm phát triển; 5 quan điểm về tổ chức không gian phát triển; tầm nhìn đến năm 2050; mục tiêu tổng quát và các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch; 13 định hướng phát triển; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các website, trang thông tin điện tử của các ban, sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; trên internet, mạng xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử…); thông qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

TS

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/chinh-tri/405820/tap-trung-tuyen-truyen-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050.html