Tăng cường phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh Quốc gia

Hội nghị khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh Quốc gia.

Vừa qua, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội nghị khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

z4820150854000581670828deeadec3d822ec485bd9e52-1698319460163468751430

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết với Bộ Công an Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. (Ảnh: Văn phòng  Chính phủ)

Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thiết thực quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị này cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất sẽ hợp tác toàn diện, sâu sắc và có ý nghĩa với 6 nội dung quan trọng, gồm: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước; phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

Phối hợp biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an và Nhà xuất bản; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp xây dựng và phát triển các đơn vị tuyên truyền, xuất bản trong công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xuất bản; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.