Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Vừa qua, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản.
Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang; tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng. Đây là những tác phẩm đã đúc kết những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như của các lĩnh vực, các khu vực và địa phương, lực lượng nói riêng.
Các bài phát biểu được tuyển chọn, sắp xếp trong cuốn sách được kết cấu gồm 4 nhóm chủ đề lớn. Nhóm thứ nhất là những bài phát biểu trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 3, 4, 5, 6. Nhóm thứ 2 là những bài phát biểu tại các hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở 6 vùng chiến lược của đất nước. Nhóm thứ 3 là những phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, các dịp về thăm, chúc Tết ở một số tỉnh, thành phố, địa phương. Nhóm thứ 4 là những phát biểu về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi gặp đại biểu các ban chỉ đạo Trung ương, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Nội dung các bài phát biểu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm phát triển kinh tế-xã hội; phát triển và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo thuận lợi và thời cơ để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.
Với khối lượng lớn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong 3 năm 2021, 2022, 2023, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã lựa chọn và sắp xếp kết cấu cuốn sách dựa trên những chỉ đạo của đồng chí với đối với 6 vùng kinh tế, đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để cuốn sách quý của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến được với bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên App STBook của Nhà xuất bản.
Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đồng thời khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, đường lối do Đại hội XIII đề ra. Đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, bền vững.

L.T (t/h)
Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-xay-dung-dang/-/details/20182/ra-mat-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-ca-nuoc-ong-long-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-ai-hoi-xiii-cua-ang