Quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid–19 nơi công cộng và mức xử phạt

G

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Thành phố Hà Nội vừa ra công văn số 1403/CV-HĐ ngày 25/4/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

blue-and-faded-orange-illustration-types-of-tourism-infographic-800-3000-px-800-3500-px-800-4000-px-800-3800-px-1-_page-0001.jpg