Quy định đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid–19 nơi công cộng và mức xử phạt

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Thành phố Hà Nội vừa ra công văn số 1403/CV-HĐ ngày 25/4/2023 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.

blue-and-faded-orange-illustration-types-of-tourism-infographic-800-3000-px-800-3500-px-800-4000-px-800-3800-px-1-_page-0001.jpg