Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023

Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 và BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35, BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

 

 

Năm 2022, BCĐ 35 tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản, thông báo của BCĐ 35 Trung ương để chỉ đạo BCĐ 35 các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo Tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên địa bàn tỉnh.

Duy trì hoạt động và sử dụng hiệu quả các fanpage, tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Mocha35, trang thông tin điện tử… phục vụ công tác chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, các tin, bài đấu tranh, phản bác những tư tưởng, luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc, sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, định hướng dư luận xã hội… Triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022 trên địa bàn tỉnh, kết quả lựa chọn 25/81 bài dự thi của 18 địa phương, đơn vị gửi Ban Tổ chức cuộc thi và có 1 bài dự thi đạt giải C…

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. BCĐ 35 các cấp chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; phối hợp, tham mưu triển khai thực hiện tốt theo nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung thiết thực, trọng tâm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn địa phương, như: tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương; tuyên truyền tiềm năng kinh tế biển Việt Nam, pháp luật quốc gia và quốc tế… Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được kết quả tích cực.

Năm 2023, BCĐ 35 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác, kế hoạch thực hiện Đề án số 172-ĐA/TU, ngày 7/12/2021 của Tỉnh ủy năm 2023. Tham mưu kiện toàn BCĐ 35 các cấp và các bộ phận liên quan đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, các chiến dịch truyền thông, tham gia đấu tranh, triệt phá, gỡ bỏ các trang mạng, tài khoản phản động theo chỉ đạo của BCĐ 35 Trung ương và BCĐ 35 cấp tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế, trong nước nhằm thu hút du lịch, phát triển kinh tế – xã hội địa phương và thông tin các nội dung quan trọng, nổi bật của tình hình thế giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tăng cường định hướng, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hoạt động thông tin đối ngoại…

Tại hội nghị, BCĐ 35 tỉnh phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi đến trước ngày 10/6/2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, BCĐ 35 các cấp cần bám sát, dự báo chính xác tình hình thực tiễn của tỉnh, địa phương, từ đó kịp thời đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội.; tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, đưa tin nhiều hơn, lan tỏa hơn nữa những thông tin tích cực của tỉnh và cả nước. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Cao Bằng nói riêng; tập trung tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, từ đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ biển, đảo, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng nòng cốt, BCĐ 35 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Minh Hòa

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/Thoi-su/Phat-dong-Cuoc-thi-chinh-luan-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang-lan-thu-3-nam-2023/93034.bcb