Hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Đoàn Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. 

Sáng ngày 2/6, Đoàn công tác của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc kiểm tra chuyên đề đối với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đợt 1 năm 2023.

Buổi làm việc nhằm thực hiện Thông báo số 06-TB/UBKTĐK ngày 24/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề đợt 1, năm 2023. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối làm Trưởng đoàn.

z4398555392947_16ec96705ec75a99be27fef82c967a16

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc kiểm tra chuyên đề đối với Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đợt 1 năm 2023.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể.

Trong đó, báo cáo công tác tham mưu triển khai Quy chế cán bộ Đoàn trong Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp (Số 289 -QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng); Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn giai đoạn 2022 – 2027; Kết quả hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Bộ Tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã thẳng thắn trao đổi về những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Đoàn công tác và Ban Thường vụ Đoàn Khối.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận, thay mặt Đoàn Kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian qua đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, đổi mới phương thức, duy trì các hoạt động của Đoàn và công tác tổ chức, bộ máy của Đoàn Bộ Tư pháp được kiện toàn đầy đủ sau khi Đại hội thành công.

Ông Nguyễn Ngọc Điệp cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trong thời gian tới triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả Quy chế cán bộ Đoàn (Số 289 -QĐ/TW, ngày 08/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) và Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới;

z4398555401586_ad252d1d9c0627fa7d2a1634403279a7

Đoàn Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp tích cực của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

Triển khai quy trình, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh của Đoàn Thanh Bộ giai đoạn 2022 – 2027; Chủ động tham mưu với Cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt nhất là cấp Chi đoàn, Đoàn cơ sở; Phát huy tối đa vai trò của Ban Thường vụ, Uỷ Ban Kiểm tra Đoàn Bộ trong việc kiểm tra, giám sát đối với các Chi đoàn, Đoàn cơ sở; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai tổ chức hoạt động Đoàn; Thường xuyên có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai hoạt động.

Thay mặt Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, ông Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra và trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối, các đồng chí trong Đoàn kiểm trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong triển khai tổ chức các hoạt động của Đoàn Bộ và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành nhiều hơn nữa của các đồng chí để công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tư pháp ngày càng phát triển hơn.