Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Đoàn công tác Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc điều tra, khảo sát tổ chức bộ máy; bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách và công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tuyên giáo. Làm việc với Đoàn công tác, có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn công tác Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện theo đúng lộ trình. Sau 5 năm thực hiện, hoạt động của Ban được duy trì đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và xử lý văn bản trong công tác văn thư đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính.

Việc triển khai thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm chính trị của 12 huyện, thành phố đã thể hiện được tính hiệu quả, góp phần tinh giản được 12 biên chế của 12 huyện, thành phố; tạo thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng chủ trương; tham mưu kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện các nhiệm vụ, phong trào. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” hằng năm được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị Vụ Tổ chức, cán bộ tham mưu với Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; đổi mới phương pháp, hình thức nội dung tập huấn, phù hợp với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực; có văn bản hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên truyền cụ thể đối với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương tại địa phương… Đồng thời, Vụ Tổ chức, cán bộ tham mưu có hướng dẫn cụ thể về số lượng biên chế, số phòng chuyên môn, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên giáo tại địa phương…

Đoàn công tác Vụ Tổ chức, cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Đại diện Vụ tổ chức cán bộ đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với những kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét.

Huy Thành

Nguồn Báo Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/doan-cong-tac-ban-tuyen-giao-trung-uong-lam-viec-voi-ban-tuyen-giao-tinh-uy-HRh2jRy4g.html