Đề xuất nguồn kinh phí tăng lương cơ sở năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất ba nguồn để các bộ, cơ quan trung ương tăng lương cơ sở năm 2023, trong đó có số tiền thu được để lại và tiết kiệm chi thường xuyên.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân.

Trong đó, Bộ đề xuất kinh phí tăng lương cơ sở năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương từ nguồn cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2023 (nếu có).

Hai là các đơn vị sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023; số thu từ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của bệnh viện công lập thì sử dụng tối thiểu 35%.

Nguồn thứ ba là sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2023 tăng thêm so với dự toán năm 2022 được cấp có thẩm quyền giao.

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm:

Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền giao,

Sử dụng nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể tăng thu từ các khoản thu sau: thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước).

Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2023; riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương ngân sách khó khăn sau khi đã cân đối nguồn điều chỉnh tiền lương mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

Phan Anh

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/de-xuat-nguon-kinh-phi-tang-luong-co-so-nam-2023-71560.html