ĐBQH Nguyễn Thị Hà: Rà soát dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để tránh chồng chéo với Luật Bảo vệ môi trường

Chiều 5-6, tham gia thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Hà (ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) cho rằng: Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn xã hội về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sau hơn 10 năm thi hành Luật Tài nguyên nước 2012 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Một số quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012 còn có sự giao thoa, chồng chéo với các luật khác dẫn dẫn khó thực hiện hoặc lãng phí nguồn lực, cần phải sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà tham gia thảo luận ở Tổ 13, chiều 5-6.

 

Góp ý vào những nội dung cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật, theo đại biểu Nguyễn Thị Hà, quy định về việc lấy ý kiến đối với cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn, là rất cần thiết. Song quy định như tại khoản 7 Điều 44 dự thảo Luật sẽ dẫn đến sự chồng chéo với pháp luật về đánh giá tác động môi trường. Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, các dự án xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước sẽ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức liên quan. Như vậy, sẽ dẫn đến nguy cơ dự án phải thực hiện hai lần công tác lấy ý kiến, hoặc thực hiện một lần nhưng phải có hai bộ hồ sơ, gây tốn kém không cần thiết về thời gian, chi phí làm thủ tục hành chính. Mặt khác cũng cần quy định chi tiết như thế nào là dự án có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế – xã hội. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định này. Trong trường hợp cần thiết thì làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho phù hợp.

Về nguyên tắc và căn cứ lập quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông có ảnh hưởng rất lớn đến quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có sử dụng nước trong phạm vi quy hoạch. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt đang diễn ra bình thường có thể sẽ phải chấm dứt hoặc điều chỉnh với chi phí lớn chỉ vì sự thay đổi của quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông. Những nguy cơ thay đổi đột xuất này làm giảm tính ổn định của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, làm giảm khả năng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của đất nước. Trong khi đó, dự thảo Luật chưa có quy định đủ rõ ràng về việc lấy ý kiến những đối tượng tác động này trong quá trình lập quy hoạch. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định trong trường hợp quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực sông làm thay đổi quyền sử dụng nguồn nước thì cần phải lấy ý kiến của đối tượng đang khai thác, sử dụng nguồn nước đó. Ví dụ, một nguồn nước đang được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp, bỗng dưng được đề xuất thay đổi sang chức năng chỉ cho sinh hoạt (không được sử dụng làm nông nghiệp nữa) thì những cá nhân, tổ chức đang sử dụng nguồn nước đó cũng phải được lấy ý kiến.

Tại khoản 4 Điều 43 dự thảo quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước hợp pháp được chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước”. Theo đại biểu Nguyễn Thi Hà, việc ghi nhận quyền tài sản đối với quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các cá nhân, tổ chức như trong Dự thảo hiện còn yếu. Quy định này hạn chế rất nhiều quyền tài sản của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp, giảm khả năng phân bổ và tận dụng các nguồn lực để sản xuất, kinh doanh. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng: Quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cá nhân, tổ chức là quyền tài sản theo pháp luật dân sự, theo đó bao gồm đầy đủ các quyền như chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, chuyển nhượng, sử dụng làm tài sản bảo đảm và các quyền tài sản khác. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp đều được ghi nhận quyền, bất kể thuộc diện được cấp phép hay diện được miễn đăng ký, cấp phép.

Vân Giang

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/-bqh-nguyen-thi-ha-ra-soat-du-thao-luat-tai-nguyen-nuoc-sua-oi-e-tranh-chong-cheo-voi-luat-bao-ve-moi-truong