Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã được xem vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh” viết về hình tượng Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sau 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành trên 106.000 văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cả nước xây dựng được 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác. Qua thực hiện Kết luận 01-KL/TW có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, hằng năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW kịp thời, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2022 xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”.

Năm 2023: xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh cong người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững” đồng thời chỉ đạo gắn với xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc (2/3/1963 – 2/3/2023) và thực hiện lời căn dặn của Người “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta” với chủ đề xuyên suốt “Vĩnh Phúc – 60 năm hành trình khát vọng.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả. Lan tỏa cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong làm theo Bác.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Kết hợp giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Văn Hải

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/337969/ay-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-ao-uc-phong-cach-Ho-Chi-Minh