G
Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bắt đầu xem xét, quyết định công tác nhân sự nhà nước.
Quang cảnh phiên họp Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội.

Những nội dung quan trọng như tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tất cả hồi hộp và hy vọng ở thời kỳ “chuyển giao” đặc biệt. Kỳ vọng những nhân sự chủ chốt của Nhà nước sẽ mở ra thời kỳ mới về hành động. Đó là thời kỳ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách để đất nước tiếp tục phát triển, hướng đến các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, chỉ những người lãnh đạo biết đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên, dũng cảm đổi mới sáng tạo, không theo tư duy và cách thức lối mòn để tìm ra phương thức phát triển mới, mới có thể hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Đất nước đang cần những chính sách, quyết đáp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đề cao bản lĩnh và   trách nhiệm cá nhân. Để làm được việc này cũng xây dựng được cơ chế để bảo vệ cho những cán bộ sẵn sàng đi tiên phong, sẵn sàng đột phá vì lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân.

Chúng ta đã và đang trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Và trong tiến trình đổi mới đó, khó tránh khỏi những vấn đề bất cập của cơ chế chính sách, những vấn đề xảy ra trong thực tiễn cuộc sống mà hệ thống cơ chế chính sách pháp luật chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Muốn cho đất nước đổi mới theo hướng tích cực, rất cần có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, cần có những đột phá nắm bắt thời cơ của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, của hội nhập quốc tế để tạo nên những bước phát triển mới của đất nước. Hội nhập quốc tế nếu không có những đổi mới theo hướng tích cực thì khó có thể hội nhập được thành công.

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò to lớn và ý nghĩa quyết định của cán bộ và công tác cán bộ đối với sự thành bại của cách mạng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Hy vọng, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương sau kiện toàn sẽ hoàn thành xứng đáng trọng trách trước Đảng và nhân dân.

 

Theo Ngô Đức Hành (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/thoi-luan/dat-nuoc-trong-cho-va-hy-vong-d151997.html