Cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tầm nhìn và tư duy chiến lược về quân sự

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới” không chỉ là tài liệu quý với Quân đội ta; mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, các địa phương trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ).

Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN thời kỳ mới” được hoàn thành và ra mắt bạn đọc mới đây nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới; đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thay đổi.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cho biết, cuốn sách đã hệ thống hóa những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về đường lối quân sự, chiến lược BVTQ trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc xây dựng và BVTQ XHCN.

Các bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương được lựa chọn trong cuốn sách thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược và tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, định hướng nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới. Các bài viết, bài phát biểu được sắp xếp theo từng nhóm vấn đề, từng nhiệm vụ của Quân đội, cơ quan, đơn vị, lực lượng; tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với QĐND.

Cuốn sách đồng thời thể hiện bước phát triển về tư duy của Đảng với công cuộc BVTQ “từ sớm, từ xa”, là sự kế thừa, phát triển truyền thống của cha ông “dựng nước đi đôi với giữ nước”; “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, đồng thời có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước.

1-6919.png.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước quan tâm, đón đọc.

Cuốn sách của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương không chỉ có ý nghĩa với các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, mà còn có ý nghĩa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập; để hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn chiến lược vùng biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc, có thể coi là “cẩm nang” với việc quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng sáng tạo

Thiếu tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng cho biết, điểm cốt lõi, bước đột phá trong tư duy của Tổng Bí thư trong đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng; là tư tưởng bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình. Bảo vệ hòa bình chính là một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ BVTQ. Đây là tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng sáng tạo, độc đáo, lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự.

Trung tá, TS. Lê Đức Thắng (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng), nhận xét, tiếp cận dưới góc độ người nghiên cứu, cuốn sách là công trình khoa học tổng kết sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược, tư duy về các vấn đề quân sự, quốc phòng Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng, BVTQ trong thời kỳ mới.

Từ Nghị quyết 28-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, ngày 25/10/2013) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới” đến Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam”; Kết luận 31-KL/TW ngày 16/4/2018 về “Chiến lược quân sự Việt Nam” đã tiếp tục khẳng định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với lực lượng vũ trang, sự nghiệp quốc phòng, an ninh, BVTQ.

Là tư duy BVTQ “từ sớm, từ xa”, “dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy” của Đảng, nhân dân ta. Đồng thời, những định hướng lớn đã được Tổng Bí thư đề cập trong cuốn sách là căn cứ, cơ sở để các nhà khoa học trong cả nước nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh, BVTQ trong thời gian tới.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động; thể hiện tư duy sáng tạo, sự sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

2-8660

Thanh niên Quân đội đọc sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giảng dạy, học tập, công tác

Tại buổi lễ giới thiệu sách, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, TCCT sẽ tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí trong Quân đội bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội hiểu rõ hơn giá trị cả về lý luận và thực tiễn của cuốn sách, về đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; nâng cao hơn nữa ý thức, tinh thần, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và BVTQ. Làm lan tỏa mạnh mẽ và tổ chức thực hiện nghiêm túc để tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương trong cuốn sách thành những việc làm và kết quả thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, BVTQ của đất nước.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước quan tâm, đón đọc. Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, ngay sau khi cuốn sách được giới thiệu, ra mắt, cán bộ, giảng viên, học viên Trường đã tích cực tìm đọc để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giảng dạy, học tập, công tác. Những tư tưởng chỉ đạo, tư duy chiến lược về đường lối quân sự, quốc phòng, BVTQ được nêu bật trong từng bài viết, bài nói, bài phát biểu càng thể hiện giá trị, tầm vóc và trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thấm nhuần đường lối cách mạng của Đảng và sự cụ thể hóa trong công cuộc xây dựng và BVTQ hiện nay.

Với nhiệm vụ “trồng người” trong môi trường quân đội, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư thông qua nội dung cuốn sách, các học viện, nhà trường quân đội nói chung, Trường Sĩ quan Lục quân 2 nói riêng tích cực nghiên cứu, bổ sung biên soạn thành tài liệu học tập về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ BVTQ trong thời kỳ mới; chủ động cập nhật vào bài giảng lý luận chính trị, quân sự để trang bị kiến thức, kỹ năng quan trọng, cần thiết cho người học; đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới xây dựng nhà trường thông minh; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triển nghệ thuật quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam…

Dày 443 trang với 39 bài viết, cuốn sách có 3 phần: Phần thứ nhất “Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới” (gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn). Phần thứ hai “Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống” (gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu) của Tổng Bí thư. Phần thứ ba là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh với tiêu đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương – Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, BVTQ Việt Nam XHCN”.