G
UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa ban hành Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số quận Đồ Sơn năm 2022.
IMG_2371

UBND quận Đồ Sơn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số chuyển đổi số.

Với nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số quận Đồ Sơn năm 2022 đề ra: 100% các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường ban hành chương trình, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số của đơn vị, địa phương.

Bổ sung, nâng cấp hạ tầng mạng thông tin nội bộ, trang bị  máy tính, thiết bị tin học phục vụ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại  các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai vận hành hiệu quả hệ thống thông tin quản  lý văn bản điều hành, đẩy mạnh ký số gửi nhận văn bản trên môi trường mạng; 100% thông tin báo cáo thực hiện trên môi trường mạng, kết nối Hệ thống thông  tin báo cáo Chính phủ.

Thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng  dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, phấn đấu 90% thủ tục hành chính đủ  điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn  trực tuyến. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử quận, hỗ trợ  người dân và doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến.

Bên cạnh đó, phát triển thương mại điện tử, các loại hình kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới. Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ cập về thanh  toán trực tuyến, không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh thanh toán điện tử, hợp đồng  điện tử, thuế điện tử đối với doanh nghiệp và người dân.

Phát triển các dịch vụ số, thúc đẩy người dân sử  dụng thiết bị số và truy cập mạng. Triển khai sổ sức khoẻ điện tử, tuyên truyền,  hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng y tế, kiểm soát bệnh tật. Tập  huấn, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và cách thức quảng bá, bán  sản phẩm trên mạng cho người dân qua sàn thương mại điện tử. Thúc đẩy, hỗ trợ các HTX trên địa bàn triển khai hoạt động thương mại điện tử, cung cấp thông  tin và hỗ trợ phát triển xã hội số, chuyển đổi số cho người dân.

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, UBND các phường trên địa bàn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần của quận theo chỉ tiêu TP đề ra góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số TP, của quận năm 2022. Tích cực chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thực hiện, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả…

Nguyên An (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)
Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuyen-doi-so-manh-me-o-quan-do-son-d183549.html