Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023

* Trên đây là chương trình dự kiến. Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Thiết kế Infographic: Mã Phương

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202305/chuong-trinh-festival-bien-nha-trang-khanh-hoa-nam-2023-7d902e7/