Chi tiết mức lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh sau khi tăng lương cơ sở

G

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng thì lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc, lần lượt là 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.

Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023 thì lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc, lần lượt là 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023 thì lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc, lần lượt là 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 thì Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy ban nhân dân phường loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; phường loại III có một Phó Chủ tịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là:

 

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Theo đó, mức  được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc là 2,15 và 2,65

Cách tính lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh như sau:

Lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì mức lương Chủ tịch UBND phường tại TP Hồ Chí Minh lần lượt là 3.870.000 đồng và 4.770.000 đồng.