Các già làng, trưởng bản cần tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu, cộng đồng

G
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương.

Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu gồm 92 già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tình cảm sâu sắc, chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dự án, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước, muốn tôn trọng một dân tộc thì trước hết phải giữ gìn, tôn vinh văn hóa của dân tộc ấy. Nước ta có 54 dân tộc anh em, có 54 nền văn hóa, chủ trương của Đảng, Nhà nước là tôn trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc. Việc chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, tạo nên một sức sống vĩnh cửu của văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Văn hóa còn thì dân tộc còn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, các thế hệ người Việt Nam phải có trách nhiệm đoàn kết, giữ gìn, bảo tồn và phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đất nước.

gialang-3527

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng ban, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các già làng, trưởng bản, người có uy tín, nghệ nhân đã đóng góp quan trọng, thể hiện rõ nét qua việc vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, những phong tục tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Chủ tịch nước mong muốn già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, tiếp tục vận động đồng bào phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tự lực tự cường, đoàn kết dân tộc, nhất là trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng. Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật và một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc; trao truyền các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể; đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách và triển khai thực hiện tốt nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng và chính sách dân tộc của Nhà nước hiện nay. Cần tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia đóng góp xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đề cập còn nhiều bà con dân tộc thiểu số chưa biết chữ phổ thông, Chủ tịch nước yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác khuyến học để nâng cao tỷ lệ biết chữ phổ thông đối với dân tộc thiểu số, đặc biệt quan tâm việc dạy và giữ gìn, duy trì sử dụng ngôn ngữ dân tộc mình, qua đó khẳng định sự tồn tại hiện hữu của dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó hội tụ về “ngôi nhà chung” với những lễ hội độc đáo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, nghi thức được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, những lễ hội đậm sắc màu được hình thành sống động trong dòng chảy văn hóa các dân tộc do chính các chủ thể văn hóa là nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín thực hiện.

 

 

Theo H.Hoài (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-gia-lang-truong-ban-can-tiep-tuc-neu-guong-sang-cho-con-chau-cong-dong-d180361.html