G
Bản tin tổ lái: Nỗi buồn cho một lần "diễn xiếc" và kết thúc bi thương cho pha lấn làn

Thể hiện mình không đúng lúc, người thanh niên này đã phải nhận một chấn thương nặng ngay sau đó.