4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản được bãi bỏ

Bộ Tài chính ban hành Quyết định bãi bỏ 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý công sản.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính bãi bỏ 4 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý công sản gồm: Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

C37E6C85-848F-482F-87D4-54BB156DEDBA.

Hình minh họa.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính công bố 1 TTHC mới ban hành có tên: “Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng”. Cơ quan thực hiện là UBND tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

TTHC này có trình tự thực hiện như sau:

Doanh nghiệp đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (TSKCHTCNS) lập hồ sơ đề nghị giao tài sản theo hình thức có hoàn trả giá trị tài sản cho nhà nước gửi cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến tham gia về việc giao tài sản.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản đề nghị (kèm theo ý kiến của các cơ quan có liên quan) trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định giao TSKCHTCNS theo hình thức có hoàn trả giá trị tài sản cho nhà nước hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị giao tài sản không phù hợp.