Rà soát, cho ý kiến về một số báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII

G

Sáng nay 7/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp để rà soát, cho ý kiến về một số báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII.

Rà soát, cho ý kiến về một số báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIIIPhó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận cuộc họp – Ảnh: L.A

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết quy định mức chi Giải thưởng Giải báo chí tỉnh Quảng Trị.

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Đề án Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị quyết quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND).

Nghị quyết quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các cơ quan chủ trì xây dựng các nghị quyết, đề án, tờ trình phải làm rõ sự cần thiết phải ban hành, căn cứ để ban hành, sửa đổi các nghị quyết; dự kiến tác động của đề án; đảm bảo quy trình ban hành đề án; tính toán, cân nhắc các mức chi phù hợp với quy định của pháp luật cũng như điều kiện ngân sách của tỉnh nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Lưu ý về điều khoản chuyển tiếp trong các đề án.

Đối với đề án Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉnh sửa lại đề án, trình riêng chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường.

Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế rà soát tổng thể, đề xuất chính sách chung trong phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, trong đó chú trọng đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế.

Đối với Nghị quyết quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi đảm bảo mức ưu đãi cao để thu hút đầu tư.

Lê An

Nguồn Báo Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/ra-soat-cho-y-kien-ve-mot-so-bao-cao-de-an-to-trinh-tai-ky-hop-thu-16-hdnd-tinh-khoa-viii/175038.htm