Khối thi đua các cơ quan Nội chính ký giao ước thi đua năm 2023

G

Sáng 28/2, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023.

 

ky_giao_uoc_thi_dua_khoi_co_quan_noi_chinh(1)

Toàn cảnh lễ ký kết giao ước thi đua

          Các cơ quan trong Khối thống nhất phát động phong trào thi đua năm 2023 với các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; Thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Gắn công tác khen thưởng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; Phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chủ đề năm 2023 của tỉnh.

Đức Minh, Thiên Thanh 

Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh: https://bacninhtv.vn/tin-tuc-n16268/khoi-thi-dua-cac-co-quan-noi-chinh-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2023.html