Đẩy mạnh du lịch địa chất góp phần phát triển kinh tế địa phương

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/day-manh-du-lich-dia-chat-gop-phan-phat-trien-kinh-te-dia-phuong-3161939.html